Profesionalna porada lekarska w godzinÄ™
JesteĹ› tutaj: Strona GĹ‚Ăłwna AVENT > K?cik specjalisty

Partner strategiczny

Philips Avent

Cudowne 9 miesi?cy... Trzeci trymestr ci??y

03 lipiec 2009

Cudowne 9 miesi?cy... Trzeci trymestr ci??y


VII miesi?c

Dziecko gwa?townie przybiera na wadze - pod jego skór? odk?ada si? coraz wi?cej tkanki t?uszczowej. Pod koniec tego miesi?ca mierzy ju? oko?o 40cm i wa?y ponad kilogram.

Dziecko ma ju? bardzo rozwini?ty zmys? smaku, mo?e odró?ni? smak s?odki i kwa?ny.

Intensywnie rozpycha si? ?okciami i kolanami. Mo?e mie? czkawk?, któr? b?dziesz odczuwa? jako rytmiczne „pukni?cia" w brzuch.


Powi?kszaj?ca si? macica coraz bardziej b?dzie uciska? przepon?, dlatego pojawi? si? trudno?ci z oddychaniem (p?ytki oddech). Mo?e nasili? si? ?wi?d skóry, kurcze ?ydek, obrz?ki stóp i d?oni. Mog? wystapi? si? trudno?ci w zasypianiu.

W tym okresie ci??y wiele kobiet obserwuje ju? skurcze macicy. S? to tak zwane skurcze Braxtona- Hicksa, bezbolesne skurcze, które maj? za zadanie przygotowa? macic? do porodu.

Wykonywanie w tym okresie ?wicze? relaksacyjnych i rozlu?niaj?cych mi??nie zmniejszy wzrost napi?tych mi??ni grzbietu i nóg. Mo?na wprowadzi? ?wiczenia, które pomog? Ci w rozci?gni?ciu mi??ni przywodzicieli ud, zwi?ksz? elastyczno?? mi??ni brzucha i stawów biodrowych.

Mi?dzy 28. a 32 tygodniem ci??y wykonujemy USG, aby oceni? wzrost p?odu, jego po?o?enie, a tak?e ?o?ysko i ilo?? p?ynu owodniowego.


VIII miesi?c

Male?stwo nadal ro?nie bardzo intensywnie (oko?o 200g na tydzie?). Pod koniec tego miesi?ca ci??y wa?y ju? oko?o 2500g, a jego d?ugo?? wynosi 45-46cm.

Przestronna pocz?tkowo macica staje si? coraz cia?niejszym mieszkaniem. Maluch nie fika ju? kozio?ków, nie kopie z takim rozmachem, bo zwyczajnie nie ma ju? na to miejsca. Zazwyczaj ustawia si? w pozycji g?ow? w dó?. Mog? wtedy nieco ust?pi? k?opoty z oddychaniem, gdy dziecko przesunie si? ni?ej.

Du?y brzuch sprawia, ?e mo?esz czu? si? niezr?czna i mie? trudno?ci ze sprawnym poruszaniem. Dlatego staraj si? du?o i cz?sto odpoczywa?.

W piersiach mo?e pojawi? si? siara, która mo?e samoistnie wycieka?.

Jest to czas, aby rozpocz?? zaj?cia w Szkole Rodzenia. Uzyskasz tam konkretne informacje dotycz?ce przygotowania do porodu: jak pozna? po objawach zbli?aj?cy si? poród, kiedy nale?y uda? si? do szpitala i jak sobie poradzi? z l?kiem przed porodem. Zaj?cia gimnastyczne pomog? wzmocni? i uelastyczni? mi??nie krocza. Nauczysz si? technik kontrolowania oddechu i ?wicze? relaksacyjnych. Zaj?cia w Szkole Rodzenia mog? by? tak?e pomocne wyborze formy porodu.


IX miesi?c

W terminie porodu dziecko wa?y oko?o 3500g i mierzy oko?o 55cm.

Oko?o 36 - 37 tygodnia ci??y ma ju? w pe?ni rozwini?te p?uca. Znika meszek, którym by?o pokryte jego cia?o. W jelitach gromadzi si? smó?ka, która b?dzie wydalona po porodzie jako pierwszy stolec.

Ci??? po 37 tygodniu okre?la si? jako donoszon?.

Dziecko ma ju? wystarczaj?co dojrza?e narz?dy i uk?ady wewn?trzne aby rozpocz?? samodzielne ?ycie poza organizmem matki.

W 36 tygodniu ci??y wykonuje si? zazwyczaj ostatnie USG w celu okre?lenia wielko?ci i dobrostanu p?odu.

Pod koniec ci??y zmieni si? charakter ruchów dziecka, stan? si? spokojniejsze. Maluszek teraz ze wzgl?du na ma?? ilo?? miejsca bardziej si? wierci ni? kopie. Mo?e rozpiera? Ci? energia, u wielu kobiet przed samym porodem wyst?puje nieprzeparta ch?? robienia porz?dków i przygotowania domu na przyj?cie dziecka (tzw. instynkt wicia gniazda).


Powinna? ju? teraz spakowa? niezb?dne rzeczy do szpitala dla siebie i dziecka. Pamietaj o zabraniu ze sob?:


• wyników bada? z okresu ci??y,
• karty ci??y,
• aktualnego ubezpieczenia,
• dowodu osobistego.

POWODZENIA!

Autor: Katarzyna Wyszkowska - Po?o?na

Podobne artykuły

Dziecko i Ty - przewodnik po karmieniu piersiÄ… i nie tylko

Konkurs

Ankieta

Co podajesz swojemu dziecku w kubku niekapku?